fbpx
Biznis Marketing

Holistički marketing

Da li vam je poznat princip holističikog marketinga i onoga što isti predstavlja? Ovakav vid marketinga, pre svega, fokusiran je na kontinuirano unapređenje celokupnog procesa marketinga i sastoji se od niza bitnih stavki na koje marketari treba da obrate pažnju pri kreiranju jasnog biznis plana, i usled istraživanja tržišta. Holistički marketing je inovativni pristup promociji i prodaji, ujedno dajući celokupnoj marketinškoj biznis priči dodatnu, izuzetnu vrednost.

Orijentacija ka holističkom marketingu može da pruži uvid u proces obezbeđivanja vrednosti za kupca. Prema jednoj koncepciji, holistički marketing je “integrisanje aktivnosti izražavanja vrednosti, stvaranje vrednosti i isporuke vrednosti, sa ciljem izgradnje dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa i zajedničkog prosperiteta među ključnim stejkholderima.”

Prema tom mišljenju, holistički marketari uspevaju zato što upravljaju superiornim lancem vrednosti koji obezbeđuje visok nivo kvaliteta proizvoda, usluge i brzine u poslovanju.

Ovi marketari postižu profitabilan rast proširenjem udela potrošača, izgradnjom lojalnosti potrošača i korišćenjem doživotne vrednosti potrošača. Okvir holističkog marketinga, ogleda se u tome da interakcija između relevantnih učesnika (potrošači, kompanija i saradnici) i aktivnosti bazirane na vrednosti (istraživanje vrednosti, stvaranje vrednosti i isporuka vrednosti), doprinose stvaranju, održavanju i obnavljanju vrednosti za potrošače.

Okvir holističkog marketinga namenjen je razmatranju tri ključna pitanja menadžmenta:

1. Istraživanje vrednosti: Kako kompanija može da identifikuje šanse za ponudu novih vrednosti?

2. Stvaranje vrednosti: Kako kompanija može na efikasan način da kreira kvalitetniju ponudu nove vrednosti?

3. Isporuka vrednosti: Kako kompanija može da koristi svoje mogućnosti i infrastrukturu novih vrednosti na efikasniji način?

holistički marketing

Istraživanje vrednosti

S obzirom na to da vrednost teče unutar i duž tržišta koja su dinamična i konkurentna, kompanijama je potrebna dobro definisana strategija za istraživanje vrednosti. Za razvoj takve strategije potrebno je shvatiti odnose i interakcije između tri prostora:

1) kognitivni prostor potrošača

2) prostor kompetencija kompanije

3) prostor resursa saradnika

Stvaranje vrednosti

Da bi eksploatisala vrednosne šanse, kompaniji su neophodne veštine kreiranja vrednosti. Marketari treba da: identifikuju nove koristi za kupce (posmatrano iz perspektive kupca), koriste ključne kompetencije iz domena svoga poslovanja i odaberu poslovne partnere i rade sa njima preko partnerskih mreža. Da bi mogli da stvore nove koristi za kupce, marketari moraju da razumeju šta oni misle, žele, čine i o čemu brinu. Marketari moraju takođe da saznaju kome se kupci dive, s kim su u interakciji i ko vrši uticaj na njih.

Isporuka vrednosti

Isporuka vrednosti često podrazumeva znatne investicije u infrastrukturu i sposobnosti. Kompanija mora da bude efikasna u menadžmentu odnosa sa kupcima, unutrašnjim resursima i odnosima sa poslovnim partnerima. Menadžment odnosa sa kupcima omogućava kompaniji da otkrije ko su njeni kupci, kako se ponašaju, šta im je potrebno ili šta žele. To takođe omogućava kompaniji da na odgovarajući način, koherentno i brzo reaguje na različite šanse u vezi sa potrošačima.

Kompaniji je za efikasno reagovanje potreban menadžment unutrašnjih resursa radi objedinjavanja glavnih poslovnih procesa (na primer obrada narudžbi, glavna knjiga u računovodstvu, platni spisak i proizvodnja), u okviru jedne familije softverskih modula. I najzad, menadžment odnosa za poslovnim partnerim omogućava kompaniji kontrolu nad složenim odnosima sa poslovnim partnerima u snabdevanju, procesuiranju i isporuci proizvoda.

Izvor: Kotler/Keller, Marketing menadžment

Portal

Komentariši

Kliknite Ovde Da Postavite Komentar

Pridružite se našoj zajednici i čitajte nas prvi!